Wiskunde

Personeel wat betrokke is:

Graad  4:                   Me. T Thomas en Me. H van Schalkwyk

Graad  5:                   Me. J Naudé en Me. A Briers

Graad  6:                   Me. H Badenhorst (vakhoof) en Me. T Nelson

Kennisvaardighede t.o.v. die vak wiskunde

Die KABV beleid word gevolg en die vak word verdeel in die volgende afdelings:

•  Getalle, Bewerkings en Verwantskappe

•  Patrone, Funksies en Algebra

•  Ruimte en Vorm ( Meetkunde)

•  Meting

 

Benaderingswyse

Wiskunde onderrig is 'n prioriteit by Laerskool Elarduspark en daarom wil ons elke Lardie toerus met die beste kennis deur kwaliteit onderrig.  Hierdie doel kan slegs breik word deur aan elke leerder intensief aandag te gee en so die behoefte van elke leerder aan te spreek.

Kleingroeponderrig in wiskunde is ingefaseer in 2017 vir Graad 6 en 7.  Tydens wiskunde periodes verdeel die klasse in twee kleiner klasse van ongeveer 16 leerders.  Die voordele hieraan was gou duidelik sigbaar.  Elke leerder kry daagliks individuele aandag van die onderwyser en probleme kan vroegtydig geïdentifiseer word.  Inskerping van wiskunde begrippe word daagliks ingeoefen.  Leerlinge het groter vrymoedigheid om in die klas deel te neem.

Tegnologie soos dataprojektors en internet toegang in elke klas, maak lesse interaktief, opwindend en interessant.

Die wiskunde onderwysers werk nou met mekaar saam om seker te maak dat leerlinge nie verwar word met verskillende onderrigmetodes nie en dat kennis konsentries uitgebrei word van Graad 4 -7.

Kleingroep Wiskunde onderrig van Graad 4 -7 sal vanaf 2018 geïmplimenteer word.

Die Wiskunde dienssentrum verskaf ook addisionele gratis hulp aan leerders om insig in wiskunde te verbeter.

 

Deelname aan verrykende wiskunde ervarings:

  • Die Wiskunde Olimpiade word deur die Onderwys Departement geïnisieer.  Hier kan leerlinge wat 'n passie vir wiskunde het, meeding teen die leerders van ander skole.
  • AMESA is 'n SA Wiskunde uitdaging.  Leerders word hier blootgestel aan probleemoplossing waaring kennis en wiskundige beredenering toegepas moet word.  Leerders wat goed presteer dring deur na die tweede rondte.  Leerders wat hier uitblink kan 'n goue, sliwer of brons sertifikaat ontvang afhangende van hulle prestasie.
  • Conquesta is 'n uitdaging waaraan leerders in verskeie vakke kan deelneem as ook in wiskunde.  Leerders neem na skool deel deur 'n toets te skryf.  'n Sertifikaat word volgens prestasie ontvang.