Wat Gebeur

BEHEERLIGGAAM  TUSSENVERKIESING

Een van ons verkose ouerlede van die Beheerliggaam, Mnr Neels Geertsema se kinders het aanbeweeg Hoërskool toe, sodoende het daar 1 vakature in die Beheerliggaam ontstaan.

Die tussenverkiesing sal Maandag, 24 Februarie 2020 om 18:00 in die skoolsaal plaasvind.  Nominasievorms is beskikbaar by die kantoor vanaf Maandag, 10 Februarie 2020.
Die volgende belangrike inligting vir u kennisname is soos volg:

 

A.        Beheerliggaam word saamgestel uit

            1.         Die Skoolhoof

            2.         6 Ouerverteenwoordigers

            3          3 Onderwys verteenwoordigers

            4.         1 Administratiewe personeel verteenwoordiger

 

B.        Registrasie van kiesers

            Datum            :           24 Februarie 2020

            Tyd                 :           17:30 tot 18:00

            Plek                :           Skoolsaal

Let wel:  Slegs ouers van ingeskrewe Gr. R – Gr. 7 leerders mag registreer en stem.

Bring u identiteitsdokument en ’n pen saam.

 

C.        Nominasievergadering

            Datum                       :           24 Februarie 2020

            Tyd                 :           18:00-18:15

            Plek                :           Skoolsaal

Let wel: Nominasies sluit stiptelik om 18:15 op 24 Februarie 2020

 

D.        Voorbereiding van stembriewe:           18:15 – 18:30

 

E.        Voorstelling van genomineerdes:  18:15 – 18:30

 

F.        Verkiesingsvergadering

            Datum                       :           24 Februarie 2020

            Tyd                 :           18:30

            Plek                :           Skoolsaal

 

G.        Belangrike inligting

 

  • ’n Kandidaat kan op twee maniere genomineer word

 

  1. Deur ’n nominasievorm wat behoorlik en volledig ingevul is deur die voorsteller, sekondant en kandidaat by die kiesbeampte in te dien, nie meer  as sewe dae en nie minder as 24 uur voor die nominasievergadering;

 

  1. Deur ’n ouer as lid voor te stel tydens die nominasievergadering, mits nog ’n ouer wat teenwoordig is, die voorstel sekondeer en ’n nominasie-vorm behoorlik en volledig ingevul is deur die voorsteller, sekondant en kandidaat by die kiesbeampte toegestaan word vir hierdie doel.

 

  • Nominasievorms sal beskikbaar wees in die kantoor vanaf Maandag, 10 Februarie 2020.  Nominasievorms moet by die skoolkantoor ingedien word wat in ’n geseëlde posbus geplaas word vir die kiesbeampte.

 

  • As meer kandidate voorgestel word as die aantal lede wat verkies moet word, sal ’n stemming gehou word.  Indien daar slegs een ouerlid voorgestel is, sal geen stemming plaasvind nie.
  • Slegs wettige ouers en/of voogde van ingeskrewe leerders by Laerskool Elarduspark van Gr. R tot Gr. 7 mag stem, ’n kandidaat, sekondant en/of voorsteller wees.

 

  • Slegs twee wettige ouers en/of voogde per leerder van Laerskool Elarduspark mag stem.

 

Volmagstem (Proxy votes) – Vorms is by die skool beskikbaar vir ouer(s) wat ’n volmagstem namens ’n ander wettige ouer(s) en/of voog(de) van ingeskrewe Gr. R – Gr. 7 – leerders van Laerskool Elarduspark, kan stem vir kandidate wat genomineer is.  Ouers en/of voogde wat byvoorbeeld uitstedig of in die buiteland is, kan hiervan gebruik maak. Slegs twee volmagstemme per persoon is geldig.

 

  • Kworum: ’n Kworum vir die tussenverkiesing is nie van toepassing nie.

 

Die Beheerliggaam se take behels ondermeer die bepaling van ons skool se Taal- en Godsdiensbeleid wat belangrike aspekte is in ons gemeenskap.  Om u stem te laat geld versoek ons u teenwoordigheid op die dag van die verkiesing.