Skoolreels

Ter bevordering van dissipline en ter wille van die veiligheid van leerders, het die Beheerliggaam die volgende skoolreëls goedgekeur.

PERSOONLIKE VERSORGING

DOGTERS

Juwele
Slegs die volgende juwele word toegelaat:

 • Oorbelle Klein ronde, goue of silwer oorbelletjies/oorkrabbetjies, "knoppies" of klein ringetjies. Slegs een oorbel per oor.
 • Seëlringe Klein goue of silwer seëlringe.

LW: Geen geloofsbandjiesword toegelaat nie, ook nie enige ander gekleurde bandjies nie.
Slegs "Crisis-on-Call en "Medic Alert" bandjies word toegelaat.

Hare

 • Kort hare Indien kuif lank is, mag dit nie in die oë hang nie, ook nie los stukke langs die ore nie - steek weg met knippies in die skool se kleur.
 • Lang hare Moet netjies vasgemaak of gevleg wees. As die hare aan die rok se kraag raak, moet dit vasgemaak word. Haarlinte, knippies rekkies en haarbande moet wit of donkerblou wees.
 • Kleur Geen vorm van haarverkleuring word toegelaat nie, dit sluit ook sonstrepe ("highlights") in. Daar word ook nie enige haar-pommades ("mousse" en "gel") toegelaat nie. As 'n leerder se hare gekleur is, sal die leerder detensie sit.
 • Permanente golwing Geen permanente haargolwing word toegelaat nie.

Naels

Naels moet kort, skoon en netjies wees - geen naellak word toegelaat nie, asook geen vals naels en naelgel nie.

Grimering

Geen grimering word toegelaat nie. Dit sluit permanente grimering in.

SEUNS

Hare

 • Hare moet kort en netjies wees.
 • Dit mag nie oor die ore hang nie en die kuif mag nie in die oë hang nie.
 • Geen "step" haarstyl word toegelaat nie.
 • Geen vorm van haarverkleuring word toegelaat nie, dit sluit ook sonstrepe
 • ("highlights") in. As die leerder se hare gekleur is, sal die leerder detensie sit.
 • Daar sal ook nie toegelaat word dat seuns haarpommades ("mousse" en "gel") gebruik om die nat-voorkoms-haarstyl te skep nie.
 • Geen permanente golwing word toegelaat nie.

Oorbelle en kettinkies

 • Geen oorbelle en kettinkies word tydens en na skoolure met skooldrag toegelaat nie.
 • Dit mag ook nie tydens sportbeoefening of deelname aan sport gedra word nie.
 • Geen geloofsbandjies word toegelaat nie, ook nie gekleurde bandjies nie.
 • Slegs "Crisis-on-Call en "Medic Alert" bandjies word toegelaat.

Naels

Die seuns se naels moet ook netjies versorg word.

TASSE

 • Geen seiltasse sonder afskortings word toegelaat nie.
 • Tasse mag onder geen omstandighede van trappe, verdiepings of op enige manier gegooi word nie.
 • Tasse moet in een hand of oor albei skouers op die rug gedra word en mag nie oor een skouer geslinger word nie.
 • Tasse moet altyd skoon en netjies wees.
 • Geen plakkers, uitgesonderd naamplakkers, word op tasse toegelaat nie.
 • Daar mag nie op die tasse gekrap of geteken word nie.

SPEELTERREIN

 • Leerders moet op hulle afgebakende speelterreine speel.
 • Geen leerder mag in klaslokale of op die stoep speel nie.
 • Nadat pouse verby is, mag geen leerder nog water drink, hande was of die kleedkamer besoek nie.
 • Geen gevaarlike speletjies mag gespeel word nie.
 • Groter leerders mag nie inmeng met kleiner leerders nie.
 • Leerders moet onmiddellik reageer as die klok lui.
 • Geen balspele naby skoolgeboue word toegelaat nie.
 • Geen rolskaatse/skaatsplanke op stoepe of terrein nie.
 • Geen leerder word sonder toestemming tussen onderwysers se voertuie toegelaat nie.
 • Die Naskoolsentrum se speelterrein is nie deel van die skool se speelgrond nie. Leerders mag nie tydens pouse daar speel nie.
 • Leerders mag nie in die bome op die speelterrein klim nie.
 • Geen peule mag van die bome gepluk word nie en daar mag nie met peule gegooi word nie.
 • Daar mag nie op die tennisbane gespeel word nie.
 • Daar mag nie by, of op die elektroniese skuifhekke gespeel word nie.
 • Leerders wat by die skoolhekke wat vir rygeleenthede, mag nie rondhardloop of gevaarlike speletjies speel wat tot ongelukke mag lei nie.

SAAL

 • Geen leerder mag ongekontroleerd in die saal toegelaat word nie.
 • Geen verversings mag in die saal ingeneem word nie.

ELEKTRIESE APPARAAT EN VERDEELBORDE

Geen leerder mag met enige elektriese apparaat, skakelaars, verdeelborde of kabels
peuter nie.

BEWEGING VAN LEERLINGE

 • Leerders moet in enkelrye aan die linkerkant van gange, stoepe en trappe stap.
 • Gedurende klastye mag leerders slegs onder dekking van 'n toestemmingskaart rondbeweeg.
 • Geen "dralery" word toegelaat nie.
 • Geen leerder mag op enige ander plek, behalwe deur 'n hek die skoolterrein betree of verlaat nie.

FIETSLOODS

 • Slegs eie fiets mag geberg of gehaal word.
 • Geen leerder mag aan enige fiets peuter nie.
 • Gedurende die skooldag, word geen leerder in die fietsloods toegelaat nie.
 • Fietsryers gebruik die hek by die fietsloods in Albertonstraat.
 • Geen leerder mag in die skoolterrein op sy fiets ry nie. As die terrein betree word, klim af en stoot die fiets tot in die fietsloods.

GEDRAG

 • Geen kougom word op die skoolterrein toegelaat nie.
 • Geen TV of ander rekenaarspeletjies word toegelaat nie. (Insluitend die rekenaar babas)
 • Geen vuiltaal word toegelaat nie.
 • Absolute gehoorsaamheid aan onderwysers en leiers word vereis.
 • Absolute stiptelikheid ten opsigte van skooltye word vereis.
 • Geen leerder mag die terrein gedurende skoolure, sonder skriftelike toestemming van die voogonderwyser of die kantoor verlaat nie. Indien 'n ouer 'n leerder vroeër kom afhaal, moet die uittekenboek in die ontvangsarea voltooi word.
 • Geen wanordelike gedrag tydens skoolure of daarna, sal op of om die terrein toegelaat word nie.

SKOLIERPATROLLIE

Dit is die leerder se eie verantwoordelikheid om die skolierpatrollie te alle tye te gehoorsaam en die gebruik van hierdie diens geskied op eie risiko.

KLEEDKAMERS

 • Slegs een leerder op 'n slag mag binne 'n toilet wees.
 • Geen spelery of kattekwaad/vandalisme word in die kleedkamers toegelaat nie.
 • Privaatheid moet gerespekteer word.

SELFONE, MP-3 SPELERS/I-PODS

 • Selfone word op eie risiko toegelaat, maar mag glad nie in klastyd gebruik word nie (afskakel).
 • Indien 'n leerder sy/haar selfoon vir pornografiese doeleindes gebruik, is reël 3.5 (Gedragskode) van toepassing. Die skoolbestuur mag beslag lê op 'n selfoon en in die teenwoordigheid van die ouer/voog of SAPD die inhoud bloot lê.
 • Selfoondiefstal mag lei tot 'n siviele eis.
 • Indien 'n leerder nog na herhaalde waarskuwings steeds sy/haar selfoon in die klas gebruik, mag die selfoon deur die onderwyser gekonfiskeer word en in veilige bewaring gehou word tot aan die einde van die skooldag.
 • Selfone mag nie gebruik word om op ander se privaatheid en regte inbreuk te maak nie. Geen video's mag van kinders of onderwysers geneem word nie.
 • Selfone mag slegs aangeskakel wees voor skool en ná skool - nie in klastyd nie!
 • Die skool neem geen verantwoordelikheid vir enige verlies van 'n selfoon nie.
 • Ouers mag nie geskakel word nie - die kommunikasie word deur die admin-kantoor gedoen.
 • Die gebruik van MP-3 spelers/I-pods word nie op die skoolterrein toegelaat nie.

KOMMUNIKASIEKANALE

 • Personeel kan weekliks per afspraak gespreek word ná skool. Die tye sal in 'n omsendskrywe aan ouers verskaf word.
 • Kommunikasiekanale is soos volg: Bespreek die probleem eers met die Klasonderwyser/Voogonderwyser, daarna met die Departementshoof/ Graadhoof. Indien u nog nie tevrede is nie, kan die probleem onder die aandag van die Adjunkhoofde gebring word, waarna u 'n afspraak met die Hoof kan maak.
 • Ouers en voogde word vriendelik, dog ernstig versoek om gereeld leerders se huiswerkboekies te kontroleer en teken. Dit is die vernaamste kommunikasie- kanaal tussen die onderwyser en die ouer/voog.

ALGEMEEN

 • Die skool se eiendom moet gerespekteer word.
 • Geen vandalisme word toegelaat nie.
 • Die herstelkoste van enige skade wat deur 'n leerder aan die gebou of ander eiendom van die skool veroorsaak word, sal van die ouers verhaal word.
 • Die skryf van slagspreuke of enige ander iets op die geboue of enige eiendom van die skool, is verbode.
 • Geen kennisgewing mag op die kennisgewingborde aangebring of verwyder word sonder toestemming nie.