Opvoedkundige Leiding

VISIE:

Ons visie is om leerders emosioneel toe te rus om die eise van elke dag met selfvertroue te hanteer.

WERKSWYSE:

Ons beskou die sentrum as essensieël in die proses van opvoeding en onderrig. Wanneer leerders emosionele probleme ervaar kom dit tot uiting op sosiale en akademiese gebied.

Die klasonderwysers raak bewus van probleme wat vordering belemmer, gedurende die klas-situasie en met assessering.

Die skoolondersteuningspan besluit hoe die probleem aangespreek gaan word onder leiding van die Departementshoof Opvoedkundige Leiding. Onderhoude word ook met die leerders, en indien nodig die ouers gevoer om ‘n oplossing te vind.

Laerskool Elarduspark beskik oor die dienste van ‘n Opvoedkundige Sielkundige, Arbeidsterapeut, Remediërende terapeut en ‘n Spraakterapeut.

Ouers en leerders kan probleme aanmeld by Me. C Hollander. Die geel posbus dien ook as kommunikasie – kanaal vir die leerders.

RESULTATE:

Ons is tot dusvêr suksesvol in die ondersteuningsproses, aangesien ons leerders toerus met hanteringsvaardighede vir die toekoms.

‘n Gelukkige leerder is ‘n suksesvolle leerder.