Lewensvaardigheid (Gr. 4 - 6)

Wat behels die vak Lewensvaardigheid?

Die vak Lewensvaardigheid is die middelpunt van die holistiese ontwikkeling van die leerder.  Die leerders word toegerus met die kennis, vaardighede en waardes wat nodig word om hulle potensiaal te bereik ten opsigte van fisiese-, intellektuele-, persoonlike-, emosionele en sosiale ontwikkeling. Die vak moedig leerders aan om lewensvaardighede aan te kweek en te beoefen wat hulle sal toerus om onafhanklik en effektief op die lewe se uitdagings te reageer en om ‘n aktiewe en verantwoordelike rol in die gemeenskap te speel.  Die doel van die vak is om die leerders te ontwikkel deur middel van drie verskillende, maar verwante studievelde naamlik: Persoonlike en Sosiale Welsyn, Liggaamlike Opvoeding en Skeppende Kunste.
 

 

 

 

 

 

 • Persoonlike Welsyn is die studie van die self in verhouding tot die omgewing en die gemeenskap.  (In die LV-kurrikulum vir graad 4-6, word Persoonlike en Sosiale Welsyn uitgedruk as ‘n studieveld wat in drie onderwerpe vervat is, naamlik:
  Ontwikkeling van die self
  Gesondheids- en omgewingsverantwoordelikheid
  Sosiale verantwoordelikheid
 • Liggaamlike Opvoeding is om leerders se fisiese welsyn en kennis van beweging en veiligheidte ontwikkel.

  Die inhoud van Persoonlike en Sosiale Welsyn en Liggaamlike Opvoeding studievelde wat in Graad 4, 5 en 6 aangespreek word, is verwant aan Lewensvaardighede in die Grondslagfase en Lewensoriëntering in die Senior Fase en die verdere onderwys- en opleidingsfase.  Dit fokus op soortgelyke areas van vaardighede, kennis en waardes en berei die leerders voor om met die vak voort te gaan in Graad 7-12. (In graad 7–12 staan dit bekend as Lewensoriëntering) 
 • Skeppende Kunste verskaf blootstelling aan en studie van ‘n verskeidenheid kunsvorme soos dans, drama, musiek en visuele kunste.  Die doel van Skeppende Kunste is om kreatiewe, verbeeldingryke individue te ontwikkel  wat ‘n waardering vir kunste het.

Die drie onderwerpe vir Visuele Kunste

Visuele geletterdheid
2D-ontwerpe
3D-ontwerpe

 

Die vier onderwerpe vir Uitvoerende Kunste

Opwarming en spel
Improviseer en skep
Lees, interpretasie en opvoering
Waardering en nadenke

 

Assessering in Lewensvaardigheid


Assessering is ‘n deurlopende, beplande proses om inligting oor leerderprestasie te identifiseer, in te samel en te vertolk.  Assessering behoort sowel informeel as formeel te wees.  In beide gevalle moet leerders gereelde terugvoering ontvang om die leerervaring te verbeter.
 

Assessering in Persoonlike en Sosiale Welsyn

Taak 1

Taak 2

Taak 3

Taak 4

Graad 4

Graad 5

Graad 6

Graad 4-6

Graad 4,5

 Graad 6

Werksopdrag/Ontwerp en maak:
30

Werksopdrag/ Ontwerp en maak: 
30

 

Toets: 
30

Projek:

30

Jaareind-eksamen:

30

Jaareind-eksamen:
60

 

Assessering in Liggaamlike Opvoeding

Die fokus van die assessering van die LO word in twee breë kategorieë verdeel:

Deelname:  Leerders word blootgestel aan ‘n begrip van die waarde van gereelde deelname aan fisiese aktiwiteite.  Deelname behoort verdere ontwikkeling, genot en die bou van selfvertroue aan te moedig.

Uitvoering van bewegings:  Leerders word geassesseer op die vlak waarop hulle instaat is om te presteer.  Uitvoering van beweging behoort nie ‘n sin vir kompetisie aan te moedig nie.  ‘n Punt uit 20 vir deelname en ‘n punt uit 10 vir bewegingsuitvoering.

 

Assessering in Skeppende Kunste


Kwartaal 1:  SKT (Visuele of Uitvoerende Kunste) Praktiese Opdragte

40

Kwartaal 2:  SKT (Uitvoerende of Visuele Kunste) Praktiese Opdragte

40

NEEM KENNIS 
Teen die middel van die jaar moet beide bane geassesseer wees.

Kwartaal 3:  SKT (Visuele of Uitvoerende Kunste) Praktiese Opdragte

40

Kwartaal 4: SKT (Uitvoerende of Visuele Kunste) Praktiese Opdragte asook skriftelike eksamen

40

NEEM KENNIS 
Teen die einde van die jaar moet beide bane vir die tweede keer geassesseer wees om progressie aan te dui.

   

         
In Skeppende Kunste word formele assessering deur middel van praktiese assesseringstake gedoen en nie  deur middel van geskrewe eksamens nie.