Graad 2

Die Grondslagfase streef daarna om elke kind geborge en veilig te laat voel.   Dit is vir ons baie belangrik dat die klasse so klein as moontlik gehou word sodat elke leerder se potensiaal ten volle bereik kan word, maar sodat daar ook genoeg aandag gegee kan word aan ‘n leerder wat ‘n probleem ondervind.
In die Grondslagfase het ons ervare onderwyseresse wat ‘n passie vir die onderwys het.  Daar word gepoog om op hoogte te bly met die nuutste verwikkelinge in die onderwys.
Volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidverklaring (KABV)

Huistaal (Afrikaans), Eerste Addisionele Taal (Engels) en Tweede Addisionele Taal (Sepedi) tans in Gr 1 en Gr 2.

Wiskunde

Lewensvaardigheid:

Aanvangskennis

Skeppende Kuns

Liggaamsopvoeding en Persoonlike en Sosiale Welsyn

Leerlinge besoek ook eenmaal per week die mediasentrum.
Jaarliks word ‘n leesweek gehou.  Die klem val in hierdie week grootliks op lees.  Elke leerder word gemotiveer om te lees.  Interessante programme word vir hulle aangebied.
Leerders neem reeds vanaf Gr. 1  deel aan die Interne Redenaars.  Dit word met groot sukses aangebied.


Afrikaans

In die Grondslagfase is die belangrikste vaardighede in die kurrikulum vir Huistaal die volgende:

 • Luister en praat
 • Lees en klanke
 • Skryf en handskrif

Die Tale-program word met al die ander vakke geïntegreer.  Taal word oor die kurrikulum heen in alle mondelinge, lees- en skryfwerk gebruik.  Baie van die luister- en praatvaardighede sal ontwikkel word in Wiskunde en Lewensvaardigheid.


Assessering 

Die beleid vereis die volgende aantal formele assesseringsaktiwiteite:


Graad

Vak

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Totaal

2

Huistaal

1

1

1

1

4English 

In the Foundation Phase, the skills in the First Additional Language are:

 • Listening and speaking
 • Reading and phonics
 • Writing and handwriting

 

Assessment 

The CAPS document provides suggestions for each of the Formal Assessment Activities in the Foundation Phase Languages.  Each activity is made up of a number of parts dealing with different aspects of Language.


Grade

Subject

Term1

Term 2

 Term 3

 Term 4

Total

2

First Additional Language

1

1

1

1

4Wiskunde

Wiskunde in die Grondslagfase bestaan uit vyf inhoudsareas.  Elke inhoudsarea dra tot ‘n spesifieke vaardigheid by.  Die inhoudsareas is as volg:

 • Getalle, bewerkings en verwantskappe
 • Patrone, funksies en algebra
 • Ruimte en vorm (Geometrie)
 • Meting
 • Datahantering

Elke kwartaal is daar ‘n aantal assesseringstake wat gedoen moet word.  Dit verskil van graad tot graad en word in die volgende tabel aangedui:

 

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Totaal

Graad 2

1

1

1

1

4Lewensvaardigheid 

Die vak Lewensvaardigheid is die middelpunt vir die holistiese ontwikkeling van leerders.  Dit het betrekking op die sosiale, persoonlike, intellektuele, emosionele en fisiese groei, en die manier waarop dit geïntegreer word.  Lewensvaardigheid is ‘n vak wat oor verskillende terreine heen sny en moet die onderrig van die ander kernvakke in die Grondslagfase ondersteun en versterk.
Assessering in Lewensvaardigheid gedurende die Grondslagfase is meestal informeel en deurlopend van aard.  Die formele assessering van elke leerder wat een keer per kwartaal moet plaasvind, moet formeel deur die onderwyser opgeteken word.
Die leerders se prestasievlakke word op ‘n sewepuntskaal vir elke vak vanaf Graad R tot graad 12 aangedui.  Die verskillende prestasievlakke  verskyn in die volgende tabel.


Kodes vir rekordering en verslaghouding:


Prestasiekodes

Beskrywing van die vaardigheid

7

Uitnemende prestasie

6

Merieteprestasie

5

Substansiële prestasie

4

Bevredigende prestasie

3

Gemiddelde prestasie

2

Elementêre prestasie

1

Nie bereik nieProgressievereistes 

Om in die Grondslagfase (Graad R uitgesluit) te slaag, moet die leerder aan die volgende vereistes voldoen:

 • Voldoende prestasie (Vlak 4)

vir een amptelike taal op Huistaalvlak  (Afrikaans);  en

 • Matige prestasie (Vlak 3)

vir die tweede vereiste amptelike taal op Eerste Addisionele Taal vlak (Engels);  en

 • Matige prestasie (Vlak 3) vir Wiskunde.