Graad 1

By Graad 1 streef ons daarna om elke kind geborge en veilig te laat voel.  Dit is vir ons baie belangrik dat die klasse so klein as moontlik gehou word, sodat elke leerder sy volle potesiaal kan bereik.  Op hierdie stadium het ons 10 Graad 1 klassies met ‘n maksimum van 25 leerders elk.  Ons is ‘n span met ervare onderwyseresse wat ‘n passie vir die onderwys het en daar word gepoog om op hoogte te bly met die nuutste verwikkelings in die onderwys.

Volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (NKABV – in Engels CAPS) vir Graad R tot 3 het die Grondslagfase vier vakke:

1.       Huistaal (Afrikaans)

2.       Eerste Addisionele Taal (Engels)

3.       Wiskunde

4.       Lewensvaardigheid: 

a.       Aanvangskennis

b.      Skeppende Kuns

c.       Liggaamsopvoeding

d.      Persoonlike en Sosiale welsyn

Die leerders volg reeds van Graad R af ‘n skaakkursus by wat een keer ‘n week in die klas aangebied word.  Leeerders neem ook reeds vanaf Graad 1 deel aan die Interne Redenaars.  Dit word met groot sukses aangebied.  Ons het ook hierdie jaar begin met die aanleer van Sepedi by Laerskool Elarduspark.  Vanaf 2017 het ons ‘n opgeleide dame wat dit vir ons leerders gaan aanbied.  Daar gaan van verskeie metodes gebruik gemaak word om die taal so interessant moontlik aan te bied om sodoende ons leerders nog beter toe te rus vir die toekoms.

 

1.       Riglyne  vir Graad 1

Die onderstaande inligting is slegs riglyne wat daar van ‘n voornemende Graad 1 leerder verwag word om Graad 1 te kan betree.

Fynmotoriese ontwikkeling

·         Sny vorms uit en plak dit

·         Kan vorms uit papier skeur

·         Prente inkleur

·         Kan eie naam skryf

·         Kan ‘n menstekening maak wat besonderhede bevat

·         Hou potlood reg vas

Grootmotoriese ontwikkeling

Graad 1 - leerders het een keer per week ‘n KDA periode, waar grootmotoriese ontwikkeling plaasvind. Dit word aangebied deur kundige personeel.

·         Eenbeen staan, ongeveer 10 sekondes

·         Eenbeen spring

·         Huppel, draai en rigting verander sonder om ritme te verloor

·         Vang en gooi ‘n bal

·         Kan postuur by tafel en op mat behou tydens werksessies

·         Kan klim-en-klouter en is bereid om te waag

Dominansie

·         Die kind se handvoorkeur moet reeds bepaal word

Visuele Persepsie

·         Kan objekte t.o.v. mekaar plaas, bv.  plaas die bal langs die stoel

·         Kan spesifieke letters/syfers tussen ander uitken

·         Kan minstens ‘n 35 stuk legkaart bou

Lateraliteit

·         Kan links/regs onderskei

Wiskunde ontwikkeling

·         Moet minstens 10 voorwerpe kan uittel

·         Moet voorwerpe volgens vorm, kleur of grootte kan sorteer

·         Ken die verskillende kleure

·         Weet wat is die meeste en die minste

·         Kan voorwerpe na aanleiding van hulle vorm beskryf bv. vierkantig, sirkelvormig en reghoekig

Taalontwikkeling

·         Kan oor eie wȇreld gesels

·         Kan tye (gister, vandag, môre) korrek gebruik

·         Kan ‘n boodskap oordra

·         Kan ‘n storie met opeenvolgende gebeure redelik akkuraat terug vertel

Sosiale vaardighede

·         Maak vriende

·         Deel met ander

·         Toon goeie samewerking in groepe

·         Respekteer ander en hul eiendom

 

Persoonlike sorg

·         Kan eie tande borsel

·         Kan skoenveters, knope en ritssluiters vasmaak

·         Kan self aan - en uittrek

 

2.       Leerders met leerstruikelblokke

Inklusiwiteit vorm deel van ons daaglikse organisering, beplanning en onderrig by Graad 1. Onderwyseresse is opgelei om leerstruikelblokke te identifiseer en aan te pak, asook hoe om vir diversiteit te beplan. Om die struikelblokke in die klaskamer aan te spreek, word differensiëring gebruik wat by elke leerder se ontwikkelingsvlak pas.

 

3.        Dissipline (Gr 1)

Dissipline is baie belangrik vir orde en roetine.  Dit is belangrik dat ons as skool en u as ouers sal hande vat in die verband.  Daar is ‘n dissipline stelsel in ons skool wat toegepas word vanaf graad 1-7. Aan die begin van die Graa 1-jaar kry die leerders die geleentheid om net eers aan te pas.  Gedurende hierdie tydperk word die skoolreëls deeglik behandel en ingeoefen.  Dit duur ongeveer twee maande .  Daarna word die dissipline stelsel toegepas soos vir die res van die skool.  Indien daar ‘n daadwerklike probleem is sal die ouers onmiddellik in kennis gestel word sodat die saak aangespreek kan word.  Vanaf kwartaal 2 word daar streng volgens die skool se dissipline stelsel opgetree.  Inskrywings word toegeken vir sekere oortredings en detensie word as straf gegee.

 

4.       Wagklasse

Leerders wat nie onmiddellik na skool afgehaal kan word nie, bly in die wagklas. (Dit is u kind se klasonderwyseres se klas) Die Graad 1 juffrou is in haar klas tot 13:45 waar daar vir u kind toesig sal wees. Daarna begin die buitemuurse program. U kind se klasonderwyseres is dus dan nie meer beskikbaar vir toesig nie. Alternatiewe reëlings moet dan deur die ouer getref word.