Afrikaans

Afrikaans Huistaal – Senior Fase

Kurrikulum

Die Afrikaanse kurrikulum in die seniorfase berus op dieselfde komponente as in die Intermediêre Fase behalwe dat dit anders gegroepeer is en benoem word.  Die fokus bly val daarop om leerders toe te rus met die nodige kennis, vaardighede en ingesteldheid om goeie taalgebruik te kan toepas.  Leerders kry ook die geleentheid om kreatief te kan Skryf en Praat, met begrip te kan Lees en te Luister om kennis te kan weergee. Taalstrukture asook Spelling berei leerders voor om woorde korrek te spel en sinvol te kan gebruik.
 

Personeel betrokke:

Saam strewe ons daarna om die leerders van vandag toe te rus as die toekoms van môre.

Gr. 7 – Me. Eliska du Plessis (Vakhoof)
 

 

 

Benaderingswyse

Afrikaans word in beide die Intermediêre sowel as die Senior Fase aan die hand van spesifieke uitkomstes onderrig en deurlopend geassesseer ten opsigte van die komponente daarvan. Aandag word veral gegee aan die vaslegging, toepassing en die uitbreiding van taal en geletterdheid. Dit word deur prestasie-omskrywings gerekordeer.
 

Vak-aktiwiteite

Tydens praat-aktiwiteite word leerders die geleentheid gegun om uit te dun vir deelname aan Interne Redenaarskompetisies by die skool.  Hierdie kompetisies vind plaas in alle grade en leerders kry die kans om hul sê te sê in Afrikaans.  Leerders wat goed presteer tydens hierdie kompetisies kry die geleentheid om aan redenaars-siftingsrondtes deel te neem as moontlike kandidate vir die Super 12- en ATKV-redenaarskompetisies.  Hulle kan ook aan jaarlikse olimpiades deelneem.
 

Ander inligting

Ons leessentrum is ook daar om leerders met uitvalle by te staan. Daar word ook ekstra Afrikaanse klasse aangebied.